Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Drukarni Antena

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.antenadruk.pl/sklep prowadzony przez firmę  PPHiU Antena Leszek Tybuś, ul. Gdyńska 131, 80-209 Chwaszczyno, tel. 58 552 84 18, NIP 589-001-09-56, REGON: 190419734.
 2. Definicje:

2.1 Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.antenadruk.pl/sklep
2.2 Sklep internetowy Drukarni Antena prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem serwisu internetowego.

2.3 Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
2.4 Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
2.5 Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta.
2.6 Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
2.7 Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz  umożliwiający złożenie Zamówienia.
2.8 Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, zwane także Umową. Złożenie zamówienia jest równocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.9 Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, usługa lub dane cyfrowe, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą np. banery, wizytówki, plakaty, kalendarze i inne produkty z zakresu poligrafii.
2.10. Dowód zakupu – dokument potwierdzający nabycie towaru to faktura VAT.

 1. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7.
 2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
  5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy i specyfikacje oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K. C. z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI, PLIKI COOKIES

 1. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
 3.  Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.
 4. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 5. Nasz Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.
 6. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
 7. Materiały reklamowe oraz promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazany przez nas link zawierający akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.
 8. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres ul. Gdyńska 131, 80-209 Chwaszczyno, telefonicznie pod numerem 58 552 84 18, bądź mailowo na adres: biuro@antenadruk.pl.

3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2.  Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną.
  Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
 1. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – email, pod adresem e-mail: biuro@antenadruk.pl
 3. złożenie Zamówienia drogą telefoniczną, gdy Kupujący jest zarejestrowanym klientem sklepu, dostępne pod wskazanym numerem: 58 552 84 18
 • Zamówienia, o których mowa w pkt. (3 a i b)  niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 14, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • Zamówienia przekazane do realizacji nie mogą być anulowane.
 • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 12 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć od dnia zakończenia Sprawdzania Plików Graficznych.
 • W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin, jak też o związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia.
 • W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.
 • Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.
 • Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane w witrynie informacje były aktualne, Sklep nie gwarantuje, że dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń cywilno-prawnych.

4. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami  netto i nie zawierają podatku VAT. Doliczany do cen netto podatek VAT, w zgodnej z ustawą o podatku VAT stawce, prezentowany jest na podsumowaniu zamówienia, przed jego ostatecznym złożeniem.
 2. Ceny w Drukarni mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu w postaci faktury VAT
 4. Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
  5. Wyboru metody płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
  6. Kupujący może wybrać jedną z metod płatności:
 5. a) płatność przelewem;
  b) płatność gotówką (przy odbiorze towaru);
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów oraz ich opisów zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
 7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

5. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
 2. a) dostarczenie Produktów przez firmę kurierską na adres podany przez Kupującego podczas składania Zamówienia;
  b) odbiór osobisty;
 3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
  4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
  5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania i zapłacenia zamówionego Produktu lub usługi.
  6. Sklep ma obowiązek dostarczyć towar bez wad do Kupującego.

6. REKLAMACJA

1. Zaleca się rozpakowanie dostarczonego towaru w obecności przewoźnika natychmiast reagując na niezgodny lub uszkodzony towar odnotowując wszelkie uwagi na dokumencie przewozowym przewoźnika, oraz sporządzić protokół szkody w obecności przewoźnika natychmiast po otrzymaniu towaru.

 1. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączenie Dowodu zakupu lub jego kopię – znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej jeśli klient jest w stanie podać inny dowód zakupu: maila, numer zamówienia, datę.
 2. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane w kwocie odpowiadającej podstawowej (najtańszej) formie przesyłki.
 3. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (np. różnice w kolorze) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 4. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę niezwłocznie od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 7 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego wcześniej terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 6. Reklamacji nie podlegają produkty obarczone błędami wynikającymi z niewłaściwego, wadliwego przygotowania prac przez Zamawiającego, zarówno odnośnie treści, jak i jakości, jak również błędów w pracach zaakceptowanych przez Zamawiającego.
 7. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 7 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 7 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę pisemnie pod adresem: PPHiU Antena Leszek Tybuś 80-209 Chwaszczyno ul. Gdyńska 131, lub mailowo: biuro@antenadruk.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 2. Warunkiem wystarczającym do zachowania terminu odstąpienia od Umowy jest przesłanie do Sprzedawcy przez Kupującego informacji dotyczącej skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu 7 dni od zawarcia Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Kupującego, w tym kosztów najtańszego sposobu dostarczenia rzeczy na adres dostawy wskazany w Zamówieniu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykorzystaniu prawa do odstąpienia od Umowy oraz otrzymał zwrot Produktów objętych Zamówieniem. Sprzedający dokona zwrotu przy użyciu takiej metody płatności, jaka zostanie wskazana  przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy. Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z wybraną metodą zwrotu płatności.
 4. Produkt, którego dotyczy odstąpienie od Umowy proszę odesłać lub przekazać nam na adres PPHiU Antena Leszek Tybuś 80-209 Chwaszczyno ul: Gdyńska 131 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkt przed upływem terminu 7 dni.
 5. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z oryginałem dowodem zakupu, w terminie 7 dni od daty złożenia odstąpienia.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot może nie zostać uznany, jeśli produkt nosi ślady użytkowania, został użyty.
 6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Kupującego od umowy, które obowiązany jest ponieść Kupujący:
 7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym Sprzedawcy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu

Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 1. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 2. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie na wyraźne żądanie Kupującego rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Zamówienie za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, że po spełnieniu umowy przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem Zamówienia jest Produkt, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt mający krótki termin przydatności do użycia

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.antenadruk.pl/sklep
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 4. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy (za pobraniem) nie będą przyjmowane.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 23.07.2015 roku.